Dəyişən dünya, təzələnən ruh…

Nəsiminin 650 illik yubileyinə

Elmlə dinin barışmaz mövqe sərgilədiyi dönəmlərdə yaranan boşluğu doldurmağa yönəlik cəhdlər, ilahi nurdan qaynaqlanan hər iki ünsürünisbat xarakterli, təsbit ünsürlü təhlillərə ehtiyacını qaçınılmaz etdiyindən, Şərqin işraqiləri (“işraqi”- “işıqlar işığı”), qərbin illimünatları kimi öz düşüncələriniehkam və qanunlarla deyil, elmi eşq və irfan cazibəsinin işığında bədiipoetik dillə ifadə etməyə çalışmış və bununla da dövrlə məkanın ən dərin müşküllərini çözməyə, ən ağır dərdlərə çarətapmağa(bu işdə təkyələr, zaviyələr və xanəgahlarmühüm rol oynamışdır) can atmışlar. Öz idеya və еtiqadlarında, pantеist görüşlərindəislama zidd mövqе sərgiləmək, təşkilatlanaraq hakimiyyətə təsir göstərmək (hətta hakimiyyətə yiyələnmək),sahib olduqları təriqəti bir din olaraq qəbul etdirmək istəyinin, şəriət məhkəməsindən (qərbdə katolik inkvizisiyası) gələn sufiyanə “təqiyyə”lərlə(“təqiyyə”, ərəbcə “təhlükə”) üz-üzə qoyulması, Hürufilərinöz əqidələrini gizlədərək dirənişnümayiş etdirmələri ilə müşaiyət olunmuşdur. Nöqtəviliyin(yaradıcısı şeyx Mahmudi Mərdüd)təzahürü (Hindistan),Hürufiliyin xilasına hesablanmış olsa da, bu cərəyanın Bektaşiliyə (Türkiyə) təbdili, onun “ölüm”ünə yol açmışdır.

İlk dəfə (b.e.ə.IV-III əsr) Orta Şərqdə, Hellinistik-qnostik xarakterli dinlərdə özünü təzahür etdirən Hürufilik (yaradıcısı F.Hürufi), zaman-zaman təkmilləşərək dünyagörüşü halını almış, dünyanı dəyşdirəcək gücə sahib olan bir cərəyana çevrilə bilmişdir. Xilafətin səltənətə, mənəvi-ruhani cəmiyyətin dünyəvi cəmiyyətə çevrilməsi, tanrıya sevginin sərvət və mənsəb sеvgisiylə əvəzlənməsi (Əməvilər və Abbasilər dönəmində) elm və dinin gizli mətləblərinə varmağı, Hürufilər üçün qaçınılmaz etmişdir.

   Quran və islam hadisəsi olaraq dəyərləndirilənidеal ədalətə, bərabərliyə və qardaşlığa çağırış ruhlu Hürufilik, sufizmdən qaynaqlanır. Sufizmin (“sufi”- irfani əqidə daşıyıcısı) zühd (başlanğıc) dönəmində,ilk sufilərin bir qismi (“sahv”- “ayıq sufilər”) təmkin göstərərək,öz hiss və duyğularını gizli saxlamağa, digər qismi (“səkr” –“sərxoş sufilər”) isə, çılğınlıqla yaşanan halın təsirindən ilahi sirləri açıqlamağa üstünlük vermişlər. Fərqli həyat tərzinəvə davranış qaydalarına sahib olan sufilərin eyni prinsiplərdən çıxış etmələri, hal və həqiqətə, imana aşinalıqları onları birləşdirən əsas keyfiyyətlərdən sayılmışdı. “Sərxoş sufilər”in (Mənsur Həllac və digər sufi mütəfəkkirlər)irəli sürdüyü prinsip və kateqoriyalarınelmi cəhətdən əsaslandırılması(Eynəlqüzat Miyanəcinin və Mühyiddin İbnƏrəbi)insanıMəhəmmədin simasında, allahdan başqa heç bir varlığın bilmədiyi elmlərin sahibi etmişdir. Hürufilər, Qurana elm kimi yanaşar, bu kitabda yer alan ayələri fərqli baxış bucağından təfsirə məruz qoyar və ən əsası, maddiyyətdən vaz keçərək, hər şeyə könlün gözüylə baxmağa önəm verərlər. Yaradanla yaradılanı ayrı-ayrılıqda bir varlıq olaraq dəyərləndirən Hürufilikdə, allah sevgisinə “dəvət” alan (“vəhdəti-şühud”: yaradıcısı Mənsur Həllac),cəsəd və ruhdan ibarət olanvarlığın bir bədəndə iki cana dönüşü (“vəhdəti-vücud”: yaradıcısı Məhyəddin İbn-Ərabi) insana ilahilik statusu qazandırmışdır. İlahi həqiqətlərdən, vəhdət aləminin sirlərindən və hikmətindən, “еlmül-lədün”dən (“еlmül-lədün”- “vəhy”lə seçilmişlərə əta olunun, allahın lütfüylə bağışlanan elm) pay götümək xoşbəxtliyi irfan əhlinə məxsusdur: Sufizmdə əməli fəaliyyətin (təsəvvüf) və nəzəri müddəaların (irfan) sənətlə qaynayıb-qarışması,irfanı bədii zövq və sənət nəşəsinə çеvirmişdir. Sufilikdən və dünyəvi еlmlərə sahib olmaqdan da üstün məqam sayılanİrfanilikdə (“ali bilik çеşməsi”, “ilahi hikmət modeli”, “bilik məcmusu”) zöhd, zahidlik, təqva, şəriət qayadlarına əməl etmək və sadə həyat tərzi keçirmək şərt sayıldığı halda, Hürufilikdə,ruhani varlıqları heçə sayaraq Haqqa qovuşmaq, nəfsin əsarətindən qurtularaq batini işıqlanma yolu ilə kamala çatmaqəsas götürülür. Zahiri ibadət qaydalarından imtina edərək, könüllə ibadət prinsipinə üstünlük verən Hürufiliyə görə, pisliyi özündən arındırmaqla, öz sifətlərini (camal və cəlal)bir arada daşıyan insan(“insan”, ərəbcə “ənəs”- “göz bəbəyi”)mələklərdən də ucadır:İnsanı (“nüsxеyi-səğir”- “kiçik nüsxə”) tanrı(“nüsxеyi-kəbir”- “böyük nüsxə”) özünəbənzər bicimdə xəlq еtdiyindən,yaradılan yaradanına daha yaxın görünür: Özündə tanrıyaməxsus ilahi əmanətidaşıyan insanHürufilikdə, Haqqın yer üzündəki xəlifəsi və məxluqatın ən gözəli sayılır.

Quranda təsbit olunan “Allah hər şеyi, bütün maddi və mənəvi gеrçəkliyi özündə еhtiva еdir”fikri “vəhdəti-vücud”(vücud birliyi, vəhdəti, bütövlüyü) təlimi üçün mötəbər qaynaq rolunu oynamaqdadır.Bu nəzəriyyəyə görə, daimi və mütləq olan yеganə həqiqətdən (batini – haqqın özü; zahiri-maddi aləm) fərqli olaraq, əbədi reallığın (Haqqın özü)insan tərəfindən dərki mümkünsüzdür və ilkin yaradılış zamanı ona verilən vücud sevgisini özündə daşıyan sonsuz sayda nurun (ruh), ilahi zatdan qoparaq lahut aləmdən maddi aləmə enişi(təsəvvüfdə buna “qövsi-nüzul” – “еniş qövsi” dеyilir),doqquz fələkdən kеçərək vücuda cəhdi, vücudda qərarlaşmış haqq sevgisiylə (nur) bağlıdır: Vücud kеçici olduğu üçün, vücud sеvgisi də ötəridi.

Hürufilikdə, forma, məzmun, surət və məna vəhdət halındadı; məzmun forma ilə açıqlanır, məna surədə aşkarlanır. Hürufiliyə görə, varlıq və ona bağlı olan hər şеydialеktik inkişafdadır. Burada hərəkət varlığın öz təbiətindən doğur. Bütün rеal maddi varlığın əsasında dayanan 4 ünsürü (od, su, hava, torpaq) və ondan yaranan maddi gеrçəkliyin varlığını sözə (28 və 32 hərfə) bağlayan Hürufilər, tanrının insan bədənindəki ifadəsini (nur parçası olan ruh) hərflə еyniləşdirərkən, mikrokosmosla (varlıqla) makrokosmos (kainat) arasında ədədlərlə ifadə oluna biləcək paralеlliklər aparmış, oxşarlıqlar (insanın simasındakı 7 xətlə 7 planеt, 7 sfеra, həftənin 7 günü) axtarmışlar.Quranı torpaq, hava, su və odla eyniləşdirən Nəimi, bu müqəddəs “vəhy”i rеal varlığın mücərrəd ifadəsi (28 hərfdən ibarət sözlərdən) olaraq təsbit etmişdir: “Hərflərin еlminə vaqif olmayan kəs,həqiqətə varıb, özünü dərk edə bilməz”. Adəmi bədənlərin, Məhəmməd isə ruhların babası hesab edən Hürufiliyə görə, Adəm hələ topraqla su arasında ikən, Peyğəmbər yaranmışdı; nəbilər, rəsullar, vəlilər elm vəirfanlarını ondan öyrənmişlər.Həllac, bütün dinlərin bənzərliyi qənaətindədir:”Hədəf və istəklər eynidir, sadəcə həqiqətə fərqli prizmadan yanaşmalar var”. Dini seçmək imkanının, yalnız allaha məxsus olduğunu söyləyən Həllaca görə insan, yalnız maddi həzz və şəhvətin əsarətindən xilas olduğu halda ilahi məqama yüksələ bilər.

Nəsiminin təfsirində, bütün mövcudiyyət tanrının “ol” (“kon”) əmriylə yaranmışdır və kainat, insana yaşamaq üçün əta edilmişdir. Yerlə göyün sirləri və bütün olacaqlar, hətta dinin bütün ayələri insanın üzündə toplanmışdır və Nəsimiyə görə, bu səbəbdən Quranı oxuyub şərh etməyə lüzum yoxdur: “İnsan günəşdir; günəşin izaha ehtiyacımı var?” Nəsimi, məşriqdən çıxan günəşieşqin rəmzi olaraq dəyərləndirir; “pərdə açılır, dilbərin hüsnü aşikar olur”. Fəqət, “fərağın şərbəti aşiqlərə ağu olsa da, vəslin şərabını içənə bu kar etməz; aşiqin şərbəti onun ciyərinin qanıdır”. Nəsiminin təfsrində Quranda təsvir olunan günəş, insanın yanağına bənzədilir: “Ey insan, sənin gözəlliyinin qarşısında məftun olduğundan, mələklər Babildə qiyamətə qədər quyuda ayaqlarından asılı vəziyyətdə qalmalı oldular”. Nəsimi, əbədi ilahi nura boyanmış halda gördüyü insanı Haqqın özü hesab edir.Mənsur Həllacın “ənəl həqq” (“mən həqqəm”) ifadəsinin mahiyyətində mənliyini özündən uzaq tutaraq, yalnız Həqqi görmək keyfiyyəti var. Burada ilahi eşqə düşən insan, ən uca mərtəbədə qərar tutur.  “Eşq, nə həvəsdi, nə də zövq. O, həm qəmdi, əzabdı və həm də acı iztirab: Əsl aşiq bunları tərəddüdsüz qəbul edəndi”. Edam zamanı qanı axıdılan Mənsur Həllacın “eşq namazı üçün abdəst ancaq qanla olur” fikri, Hürufilərin eşqə aşinalığının ifadəsidir. “Gər “ənəlhəq” söyləməkdən darə asılsam mənə nə qəm, necə mənsurun asılmış başı bərdar iştə gör” beyti, Nəsiminin Həllac Mənsura rəğbətinin ifadəsidir. Ruhanilərin “ənnəhül-həqq – o (“hu”) haqdır” (“o” – üçüncü şəxs əvəzliyi allaha şamil edilir) ifadəsini, Qurandakı “o haqdır, yəni insan allahdır” deyimi ilə qarşılaşdıran Nəsimiyə görə, “Quran”ı söyləyən allah, məntiqə görə “o, haqdır” deyil, “ənni həqqün-mən haqqam” deməli idi.Əzəli və əbədi dünya (“kün-fəkan”) hesab etdiyi insanın özünü və ruhunu “gizli xəzinə” (ilahiyyətdə “gizli xəzinə” allah olaraq görülür) adlandıran şairə görə, insanın ruhu (Quranda maddi bədəndən öncə, ruhdan söz edilir), “məclis bəzmi-əzəl”də allahın varlığını qəbul etdiyindən, ariflərə içirilən badə, bütün varlıqları ilahi eşqlə doldurmuşdur: “Arif insandan xeyirxahlıq qoxusu gələr”.Allahı təbiətdən kənar hesab edənlərdən (zahidlər və fəqihlər) fərqli olaraq Nəsimi, yaradanı ən böyük rəssam hesab edir; “təbiət allahın rəsmidir, şükür ki, bu rəsm əsərində heç bir nöqsan görülmür”.

Nəsiminin düşüncəsində, aşiqin vücudu yarın nurunda yanmalıdır ki, əğyar həsəddən oda düşsün: “Dildarə müştaq olan can, yarın nurunda yanmaq üçün onun camalın arzular,… yarın vüsalın arzular, …günəş vəbalın arzular, …qaşın-hilalın arzular, …zülfiyləxalın arzular, …hər şey kamalın arzular, …şirin məqalın arzular…”Nəsimi üçün yarə yetişmək xəstəliyə çarə tapmaqdır, susuzluğu yatırmaqdı: “İnsan, yalnız dərviş-sultan olduğu halda yarə qovuşa bilər. Bunun üçün dünya nemətlərindən vaz keçməlidi, təğyiri-libas olub dağlara çəkilməlidir insan”.Dərvişlikdə mağara həyatı yaşamaq, ən son zirvəyə gedən yolçuluğun başlanğıcı sayılır. Mövlananın nuruna boyandığı halda, müəllimi Kəmaləddinin nədən mağarada yaşamağa üstünlük verdiyinin səbəbini, yalnız öyrəndikdən sonra Nəimi, öz mücadiləsini ibadətə üz tutaraq davam etdirməyə qərar verməli olur…

Ustadının faciəli qətlindən sonra “ikinci Mənsur” olaraq şöhrət tapan Nəsimi, əvvəlcə sufi mövqeyindən çıxış edərək şeyx Şiblenin təlimini davam etdirsə də, sonradan ruhuna yaxın gördüyü Nəimiyə tapınaraq,onun yolunu davam etdirməli olur.Öz ölkəsində təqib olunduğundan İraq, Suriya və Türkiyəyə üz tutan Nəsiminin süfi dünyagörüşü Hürüfiliklə əvəzləndikcə, pantesit ruhlu şeirlərindəki “eşq və şərab”ın yerini, “eşq və ağıl” zəbt edir. Nəsiminin düşüncəsində “eşq bir atəşdir, aşiqin bağrına düşdümü, yandırar, onu çarəsiz buraxar: Dərdinə dərman axtarar, tapa bilməz. Özünü qəfəsdəki kimi hiss edər: Könül quşu çırpınar; Simurq quşu tək ərş üstünə cövlan istəyər… Gərək eşq yolunda qul olasan ki, sultan ola biləsən. Sultan olmaq üçün fəqir olmaq gərəkdir: Sultandan dərviş olmaz; dərvişin hər qatında iman var… Eşq, həm də sirdir: Can belə sevdiyindən xəbərsizdir; bu səltənətin qədrini sultan belə bilməz…Qul rəhm istər; bircə kərə üzünü görsün, canından keçsin. Aşiqin qibləsi ol ki, Kəbədən (Kəbə-sevgilinin üzü) uzaq düşməyəsən…Eşq əlac istəmir, dərdə səbr istəyir; dərman yardadır; nə dərman qılacağını ondan sor…Həm şamdan qaçırsan, həm də ondan yapışırsan. Sən, gəl, cuşə gələn atəşin pərvanəyə uğramasına tamaşa elə… Hansı dillə danışırsan danış, hansı rənglə görürsən gör, cahan fənadır. Cahanın vəqası olmadığına görə, anı qoyub həqqə dönmək vəfadır: Tanrıya qovuşmaq, həqqə dönməkdir… Söz – həqdir, candır. Sözün məzmunu allahın nurudur; onun şərhini verir. Həqqin üzünü xəlqi-cəhanə pərdəsiz göstər; allahın “boya”sını (“sibğə”; “din” mənasındadır) insanın üzündə, möminlərin gözlərində gör… Gövhəri, zərin qiymətini bilməyənin əlinə vermə… ”Əhli-ürfan” mənzilində (cahan) yer alan ər kişinin adını sormağa ehtiyac yoxdu;  izzətindən bəllidir. Üzünə baxmaq yetərlidir; surətindən bəllidir…”Nəsimi, “fütüvvət əhli olma keyfiyyətini” itirməmək üçün allahdan başqa bir kimsənin önündə əyilməyən, insana səcdə etməyən və buna görə tanrı tərəfindən ona veriləcək əbədi əzaba hazır olan İblisi, öz mübarizəsində daha səmimi görür. Onun Quranda cəhənnəm üçün yaradılan və qulağı olsa da eşitməyən, gözləri baxsa da görməyən “heyvan kimi” ins və cinsləri riyakar və yalançı fəqihlərə bənzətməsi, bu mənada anlaşılandı.Qurandakı “Turi-Sina” ifadəsini insanın yanağına, üzündəki çizgiləri isə, “həyyi-qədim”ə (“qədim allah”) bənzədən şair, Sina dağında Musaya verilən 9 möcüzədən xəbərdar olmaq istəyənləri öz xanəgahına ziyarətə dəvət edir: ”Mən Allahı hər yerdə görürəm. O allahı ki, birinə hər şey verir, o birinə heç nə. Allah verdiyini geri alandı; o, istədiyi zaman səni əziz də edə bilər, zəlil də. Bütün işlər ondan gəlir; xeyir işlər də, şər işlər də. O, hər şeydən xəbərdardır; yerdəkilərdən də, göydəkilərdən də. Sən onu inkar edə bilməzsən, ziyana düşərsən”.

32 hərfə istinad edən Hürufilər, Quranın 29 surəsinin başlanğıcında yazılan, fars və ərəb sözlərinin əsasını təşkil edən 14 hərfi (ölməz və əbədi hərflər), qalan 18 hərfdən daha üstün tutmuşlar; “14 hərf 18 hərfi idarə edir və öz ardınca aparır”. Quranın yeddi cümlədən (ayədən) ibarət birincu surəsinin “səb” adıyla ilk dəfə Məkkədə, ikinci dəfə isə “məcani” adıyla Mədinədə sidrə ağacının yanında (Nəsimi, insanın üzünün bu ağacdan ibarət olduğunu söylər) Məhəmməd peyğəmbərə nazil olduğu söylənir. Nəsimi, “səbül-məcani” (iki dəfə yeddi) dedikdə, insanın ana bətnindən gətirdiyi yeddi cərgə kiprikləri, qaşları və saçı nəzərdə tutur. Şair, gözəlin saçlarını merac gecəsinə (“merac” – ərəb hərflərinin insan üzündə təcəssümüdür), Peyğəmbərə verilən ilham sirrini isə onun qaşlarına bənzədir. Hürufiliyə görə, meracda məqsəd, vəchi-insandakı xətləri görməkdən ibarətdir. Quranda Məhəmməd Peyğəmbərlə allah arasındakı məsafə (ən sonuncu zirvə – “iki yay məsafəsi”) iki qövs miqdarından da az göstərilir və bu ifadə ilə insan qaşları arasında oxşarlıq axtarılır; gözəlin qaşları da iki yarımdairə – “qabü qövsеyn” şəklindədir. Hürufiliyə görə, məşuqun qaşlarını ziyarət, onu görmək  mеraca gеtmək və Haqqı ziyarət etmək anlamına gəlir. Yaya bənzəyən qaşların bir-birindən azacıq aralıda yerləşməsinə diqqət çəkən Nəsimi, insanların “on dörd gecəlik ay”ın ( kamil insan) iki qövs məsafəsindən xəbərsiz olduğunu söyləyir.

Yeddi cümlədən ibarət olan və hər gün hər biri iki dəfə təkrar olunmaq şərtiylə 5 dəfə icra olunan ”fatihə” surəsini Hürufilər, insanın üzündəki yeddi xətt (iki qaş, dörd kiprik, bir saç) olaraq təsvir edir. Quranda şeytanın sözünə uymadan allahla əlaqəyə (ipə) girmək, ona möhkəm və qırılmaz tellərlə bağlanmaq üçün insana səsləniş var. Nəsimi, tanrı ilə insanı bir-birinə bağlayan bu “tellər”i saça bənzədir: “Sənin varlığının, üzünün sirlərini allahdan başqa kimsə bilə bilməz; nə zahid, nə də fəqih. Sən dəyərlisən; əzəliyyət və əbədiyyət sənin saçlarının uclarındadır”. Nəsimi, dumanı (duxun), gecəni qara olduğu üçün insanın saçına (sufilərdə “sac”,mənfi yük daşıyır), üzünü isə ağ olduğuna görə səhərə, “nur surə”sinə bənzədir. Dünyada gecə ilə gündüz insanın yanağı ilə saçında birləşir. İnsanın gözəlliyi, Quranda da deyildiyi kimi tək və şəriksizdir. Misilsiz olan isə onun saçı (hürufilikdə“saç”, həm də tanrı hüsnünün insan vücudundakı gözəllik nişanəsidir), qaşları və çənəsidir. İnsanın camalı tanrının camalıdır və bu gözəlliyin qarşısında baş əymədiyinə görə allah dərgahından qovulan iblisi, insana xor baxan fəqihlərlə, vazilər və ruhanilərlə bərabər tutan Nəsimiyə görə, öz gözəlliyi ilə ilahi mərtəbədə yer alan insan, tanrıya ibadət edib, ondan kömək ummalı deyil, əksinə, insanın qibləsi də, pərəstişgahı da özü olmalıdır; o, öz gözəlliyinə sığınmalıdır.

Hürufilikdə olduğu kimi,insan bədəninin boğazdan yuxarısını göy aləmi, aşağısını isə yer kürəsi olaraq təsvir etməklə, bütövlükdə Qurandakı bütün ayələrin insanı, onun gözəlliyini vənəcib xüsusiyyətlərini şərh etdiyini söyləyənNəsimi, “axirət”i qəbul etmədiyindən, insana “bildiklərini və düşündüklərini gözlərinlə də gör” deyir. “Gözlə görmədiyin heç nəyə inanma; Gözünü aç, vücuduna diqqətlə bax və gör ki, bütün varlıqların mənbəyi səndədir. Yüz minlərlə can bu gözün qarasına qurbandır; sənin gözün allahdır”. Nəsimi deyir ki, “əgər gözlərinin gördüyünə əminsənsə, vücudun çəhrinə girib görməlisən sən nə mədənsən, nə gövhər, nə xoş dəryasan. Əgər vücudi-vahidə fərd olmaq istəyirsənsə, öncə vücudun şirkətini məhv etməlisən. Unutma: İncisiz sədəf olmur; bu, həyatın rəmzidir”. “Qəmdən ürəyi pas olan şair”in fikrincə, dünya fani olduğundan, həyatı ötəri həvəsə qurban vermək cahillikdir:“Həva camindən içib çox da həvəsə düşmə. Unutma ki, içdiyin o şərab sənin qatilindir, gəl, o ağunu bir kənara qoy”.

 Quranda qiyamət günündə behiştə (Quranda “behiştin bağları” -“insan gözəlliyini əks etdirən güzgü” sayılır) getmək üçün möminlərin sağ, cəhənnəmə göndərilmək üçün günahkarların sol cərgədə yer alacağından, cənnətdəsuyun, südün, şərabın tam başqa dad verəcəyindən söz edilir. Nəsimi, cənnətdə vəd ediləcək şərabı, heç bir məkanda görülməyən təbii gözəlin dodaqlarına bənzədir; “bütün əşya insan dodağının çeşməsindən dirılmişdir”. Quranda şərab (saf eşq) halal sayıldığı halda (tanrıların peyğəmbərlərə pak -təmiz şərab içirdiklərindən söz edilir), bunun əleyhinə çıxan vaiz və zahidlərə Nəsiminin cavabı birmənalıdır: “Siz qəflət şərabını içmisiz, tövbə edərək o badəni sındırın, ilahi eşqi, saf məhəbbəti inkar etməyin”.

Dində, allahın insan surəti 12 imam və peyğəmbərin simasında təzahür edir: Nəsimiyə görə yaradan maddi aləmlə, insanla birləşir. Dini rəvayətlərin birində söylənir ki, göy üzündə tək tanrının görə biləcəyi bir lövhə var ki, dünya yaranandan sonuna qədər baş verən və verəcək bütün hadisələr o lövhədə əksini tapır.Nəsimi, Hürufilikdəki “kainat, insan vücudunda təzahür edir” fikrinə istinad edərək, bu lövhənin insandan ibarət olduğuna diqqət çəkir; “insan olmasaydı göylər yaranmazdı. Göylərin ixtiyarı, açarlarıinsanın əlindədir”. Şair, insan surətini on səkkiz min aləmin güzgüsü hesab edir və nəinki bütün cismlərin, hətta insanların da o güzgüdə göründüyünü vurğulayır. İşığı zülmət pərdəsi altında gizlənən bu güzgü,Nəsimiyə görə möminlərin güzgüsüdür vəonu bilənlər sevinc əhli sayılırlar.Allahın gözə görünməsinə ehtiyac duymayan şair, insanabelə bir tövsiyyədə bulunur: “Allahı özündə gör”.

Nəsiminin, “mən əzələm, axırım isə qələmin yazdığı bütün əşya, eləcə də “Bəttur” surəsi və onun mündəricatıdır”beyti, qələmin və davatın Qurandan öncə yarandığına, müqəddəs sayıldığındanQuranda onlara and içildiyinə eyham var.Hürufiliyə görə,“qiyamət”, əski dövrün sonu, yeni dövrün başlanğıcıdır. Hər peyğəmbərin gəlişi, öz dövrünün adamlarının düşüncəsinə uyğun yeni kitab və yeni din gətirir. Bu anlamda Nəsimi, xubların (peyğəmbərlərin)ən mükəmməl anlamda şahı saydığı Fəzlullahın gəlişini “qiyamət”lə bağlayır. Şair, Nəiminin “ilahi adların cəm olduğu yer”, “allahdan qorxanlara, pis əməllərdən çəkinənlərə doğru yol göstərən kitab” olaraq dəyərləndirilən “Cavidnamə”sini, öz dövrünün“Quran”ı hesab edir və Nəsimiyə görə bu müqəddəs kitabın ayəsi Fəzlüllahın üzündə yazılmışdır. Onun gəlişi ilədünya dəyişmiş, ruhlar təzələnmişdir…

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Məleykə Alı qızı Məmmədova

Paylaş:


takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al porno izle